ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người cao tuổi là tài sản, là vốn quý của dân tộc

Ngày 14 tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991.
Nguồn: Trang thông tin điện tử Đảng bộ TPHCM

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Không có mô tả ảnh.

GÓP Ý KIẾN