ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 từ ngày 12/03/2021 đến ngày 19/03/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 đã triển khai, hướng dẫn 6/6 Ban Công tác Mặt trận khu phố trên địa bàn Phường 1 tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024.
0E76F8E3 9045 4021 8D85 9BBDC1FC0FD8

Tại các hội nghị, bà Lê Thị Thùy DungPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại diện Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố cũng đã báo cáo tình hình nhân sự Ban Công tác Mặt trận của khu phố; thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban Công tác Mặt trận và công bố danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024.
2246A6EE BEE4 4CBC 95A8 5E99DE8EF60C

Được sự nhất trí cao của Hội nghị, 6/6 Khu phố đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024 với Trưởng ban Công tác Mặt trận là Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên Cấp ủy khu phố và thành viên là trưởng các Chi hội, chi đoàn tại khu phố, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn theo quy định./.

       

GÓP Ý KIẾN