ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

    Sáng ngày 20/7/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/20217 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho các Chức sắc, chức việc, Giáo dân, Phật tử tại các tôn giáo trú đóng trên địa bàn. Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng Nhân dân. Đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
z3579867803343 a43bc46eeb7895cf4f0013d0f96155a8
Đến tham dự hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – Nguyên Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5; ông Hồ Xuân Bắc – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1 cùng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ khu phố và hơn 80 người là Chức sắc, Chức việc Họ Đạo Cao Đài Sài Gòn Quận 5, Giáo dân Nhà thờ Mai Khôi, Phật tử Chùa Thiện Mỹ, Chùa Phổ Minh trên địa bàn phường.

GÓP Ý KIẾN