ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023

Ngày 19/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Mặt trận năm 2023 tại khu du lịch Xẻo Quýt, tỉnh Đồng Tháp. Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13, ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; cùng các ông bà là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 13, Ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13.

Phát biểu tại hội nghị, ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 báo cáo tình hình công tác Mặt trận đã thực hiện trong thời gian vừa qua và một số nội dung nhằm trao đổi trong công tác Mặt trận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt tận Tổ quốc Việt Nam như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân; tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền Nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

GÓP Ý KIẾN