ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 13 tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023.

Ngày 11/4/2023, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Đến tham dự buổi hội nghị có ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng các đoàn thể, các ông bà cấp ủy các chi bộ khu phố, các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13.

Ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trình bày với nội dung: Quan tâm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đi đôi với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện cả về chuyên môn và phẩm chất đạo đức và lối sống văn hóa để làm giàu trí tuệ, phẩm chất của mình hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”. Phải kiến tạo môi trường và điều kiện cần thiết, thuận lợi để văn hóa thật sự thấm sâu trong tâm lý quốc dân, vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người; xây dựng, kiến tạo đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp.

 

GÓP Ý KIẾN