ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 13 NĂM 2024

Chiều ngày 24/5/2024 Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 và các ban ngành đoàn thể Phường 13, tổ chức tuyên truyền một số chính sách mới đối người có công với cách mạng trên địa bàn Phường 13. Đến dự và Báo cáo tại Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Tú – Phó Trưởng Phòng LĐ -TBXH quận 5; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13. Có sự tham gia Thường trực MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Ban Chỉ huy Công an Phường 13; Ban Chỉ huy Quân sự Phường 13; Cán bộ, Công chức Phường 13 và cấp ủy 13 chi bộ; Trưởng và phó Ban Công tác Mặt trận 06 khu phố.

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tổ chức thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng. Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

GÓP Ý KIẾN