ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN 05 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VÀ TẬP HUẤN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030. TẬP HUẤN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2022 VỚI CHUYÊN ĐỀ ” TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TẠI PHƯỜNG”

Chiều ngày 15/6/2022 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030. Hội nghị lắng nghe ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên thường trực – Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung trọng tâm của đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Thực hiện Đề án 05 của Quận ủy Quận về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp” năm 2022 giai đoạn 2021-2030. Song song đó, phường tổ chức tập huấn quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 với chuyên đề “Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng” nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng từ đó phát huy vai trò thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Chiều ngày 15/6/2022 Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030. Hội nghị lắng nghe ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên thường trực – Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung trọng tâm của đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Thực hiện Đề án 05 của Quận ủy Quận về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và chính quyền các cấp” năm 2022 giai đoạn 2021-2030.

Song song đó, phường tổ chức tập huấn quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 với chuyên đề “Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng” nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng từ đó phát huy vai trò thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

GÓP Ý KIẾN