ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Hinh 2 1

Hiện nay, toàn phường có 15 hộ nghèo, hộ cận nghèo với 53 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,47% tổng số hộ dân toàn phường. Để thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, phường cần thực hiện … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN