ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 6 HƯỚNG DẪN 6 KHU PHỐ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

z2387390931370 a4acd7a41c78655973023a42e3b2ced8

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường Trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 đã hướng dẫn các khu phố tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024.
Qua đó, từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận 6 khu phố trên địa bàn phường đã tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024.
Tại hội nghị của 6 khu phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường cũng đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
z2387390338174 3d33e67ee89d1936d15b55ff0a2996a5
Trong hội nghị, đã thông qua danh sách dự kiến Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024 (cụ thể cơ cấu Trưởng ban, phó ban và các thành viên), tiến hành hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021-2024. Hội nghị các khu phố đã thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 với các cơ cấu theo quy định.
Kết quả: 6 khu phố đã tổ chức thành công hội nghị và bầu ra 42 ông bà là Trưởng, Phó ban và thành viên Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024.

GÓP Ý KIẾN