ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Cụm thi đua IV (Phường 12, 13, 14). Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và Tọa đàm Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận năm 2023.

Ngày 29/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12, phường 13 và phường 14  tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và  Tọa đàm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủytrong hệ thống Mặt trận năm 2023.

Đến tham dự có ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Nguyễn Tấn Tài – Bí thư Đảng ủy phường 12; bà Nguyễn Phước Hoàng Nhung – Phó Chủ tịch UBND phường 12; các ông bà là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12, phường 13 và phường 14; các ông bà Trưởng các đoàn thể phường 12, phường 13 và phường 14; các ông bà đại diện cấp ủy chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu phố phường 12, phường 13 và phường 14.

Ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến và hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định 1374 của Ban Thường Vụ Thành ủy” trong hệ thống Mặt trận năm 2023. Hội nghị thảo luận với các nội dung:

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Tổ  công tác giám sát; việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo quy định 1374 và xử lý phân loại các nguồn thông tin thuộc quy định 1374; giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, liên quan đến đảng viên, cán bộ, công chức; thực hiện quyền giám sát của tổ giám sát cộng đồng của phường; quy chế làm việc, vai trò chức năng và nhiệm vụ của tổ công tác 1374; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, giải quyết nguồn thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo, qua đó chính quyền địa phương có họp đúc kết nội dung, phương pháp thực hiện có hiệu quả để triển khai thực hiện những vấn đề phát sinh trong thực tế; mô hình, giải pháp để người dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý hiệu quả trong việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU; công tac giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; trợ người dân khi thực hiện kiến nghị.

GÓP Ý KIẾN