ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thành lập Tổ Kiều bào Quận 5

Ngày 21/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã ra mắt Tổ Kiều bào quận 5 với 15 thành viên cũng như xây dựng kênh liên lạc Kiều bào kết nối qua facebook với tên gọi là Kiều bào Quận 5 với mong muốn đây sẽ là nơi kết nối, trao đổi thông tin với Kiều bào và thân nhân Kiều bào về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đối với Kiều bào và thân nhân kiều bào, cũng như những kết quả trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương…; đồng thời, mở rộng mối quan hệ giữa các thành viên trong Tổ Kiều bào, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vận động Kiều bào và thân nhân kiều bào cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước nói chung và quận 5 nói riêng.

trang thông tin điện tử Tổ KIều bào Quận 5 Tổ Kiều bào Quận 5 ra mắt

GÓP Ý KIẾN