ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 thực hiện ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 Giai đoạn 2022 – 2025

CCFB1A3F 9AD5 400A 9ED9 4A8DCD99B20C

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN