ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 5: “Tổ chức chương trình ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Ủy ban nhân dân, Công an và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào và các cuộc vận động giai đoạn 2021 – 2025”

6fac43d6e4ea24b47dfb24

**** Nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN