ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên thanh niên Phường 11 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên thanh niên Phường 11 Quận 5

03 1
03 2

GÓP Ý KIẾN