ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bao gồm 3 bộ tiêu chí cụ thể áp dụng cho: chợ đầu mối; chợ truyền thống (có nhà lồng); siêu thị, trung tâm thương mại.

Mỗi Bộ tiêu chí gồm có 10 tiêu chí thành phần, mỗi tiêu chí thành phần có tối đa 10 điểm cho mức an toàn cao nhất.

Nguồnhttps://ttbc-hcm.gov.vn/tp-ho-chi-minh-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-dich-benh-trong-nganh-cong-thuong-11949.html

GÓP Ý KIẾN