ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.

TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN DỊCH BỆNH TRONG NGÀNH DU LỊCH

(HMC) – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.

Đối với ngành du lịch, bộ tiêu chí trên được chia thành các 3 nhóm, nhóm thứ nhất được áp dụng tại các cơ sở lưu trú du lịch; nhóm thứ hai, áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành; và nhóm thứ 3 được áp dụng cho các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố.

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/tp-ho-chi-minh-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-dich-benh-trong-nganh-du-lich-11948.html

GÓP Ý KIẾN