ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC

TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC

(HMC) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định số 1371 ngày 23/4/2020 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như: số lượng; mật độ; khoảng cách của trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.

Nguồnhttps://ttbc-hcm.gov.vn/tp-ho-chi-minh-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-phong-chong-dich-doi-voi-nganh-giao-duc-11950.html

GÓP Ý KIẾN