ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 8 NĂM 2022 – KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM- HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ – ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI CỰU CHIẾN BINH – HỘI NGƯỜI CAO TUỔI – CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG 14 VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN P14 GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

z3620081273060 83ec69d25853951722fe6ed0771bba9d

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN