ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030

DA06

Nhằm tăng cường vai trò nồng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN