ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhánh hoa bất ngờ gửi thầy Nguyễn Thiện Nhân – người chưa từng gặp gỡ

2

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.phunuonline.com.vn%2Fnhanh-hoa-bat-ngo-gui-thay-nguyen-thien-nhan-nguoi-chua-tung-gap-go-a1422337.html%3Ffbclid%3DIwAR0CdvU-8rvDgXx37Jd8ptRAp-FcDX2uH-aIsa5RKnFoi8xAtqd_thFKdNo&h=AT0-ezThBZ3V4t6XNWKxZMIan55v-aI-8OMnB_2yJjsfQghoG5MBCIdXF2rHYRYPVdKDxfwjQ67vjyv_LKtAN9VEDG4fC0c9JKgHGSBHDEypYKm0hz_vLMf_ot8Sa8Y1nZh7eFx9oLf-ehmpJB8Gh8zxxiF2KGPKW8R-apAwowhIguWt6rPdsmbDfCARQS4m3-U5TcfT4sYbMB5qsatsYq2bZgl1cGaa8uLFaN1-5NIn9Ms6B7RBGR5KWcpYHbnvO06wn5uJOlGyMr97T1FSISfsxAk6n_7p5abTqnDlnmPNOlpSnE9DoR1tPH6z4IAQlO0YNGHjDsx-Qd0s8GdKcZg_fUf4Nq1F1SI99R-dlJ65zyB3XZqtxHJMXNiEotExh21B54oUqR_ZtZLDdeqLgT3piSNhOakEt0ma4gfl0xGRARfC6edUBQzLW1Vmuo10wwZaTZUnmk-_1LLry8SFgV9pEX300AwPtYVI3uunso6WWxNvPF9T5QViaIe1RGELeHX-5gMxKPlEd_al-mqy8bh20o0L_-UbCmaXS888C0BXaeU8qwUfrVRROoq3L2VvIGE6F1p3tZwBzJ8gHF1zfPAwsCy0oWmGjuyf6Xro9exTsI3fd0d2WMhw1M2b3nAipdvaAKDkrbqy3hGA

GÓP Ý KIẾN