ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ” NĂM 2020

4 1

?Nhằm nâng cao kiến thức và phát huy vai trò của Hội trong hoạt động uỷ thác nguồn vốn NHCSXH; tiếp tục đưa hoạt động uỷ thác cho vay hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác mà … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN