ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 5 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG VỚI CỬ TRI PHƯỜNG 6 SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HĐND QUẬN 5 VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

IMG 20210115 113255

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng nhân dân quận 5 và kỳ họp thứ Mười Sáu Hội đồng nhân dân phường 6. … Chi tiết

Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà

1 1

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), hưởng ứng đợt hoạt động 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện sự … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN